• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων του ΟΣΕΘ

Φεβ 12, 2019 | Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του που αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, βάσει του Ν. 4412/2016 και θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Το ενδεικτικό κόστος δαπάνης ποσού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείο Κωδικό Προϋπολογισμού 61.00.02 με την ένδειξη “Αμοιβές τεχνικών” του προϋπολογισμού του ΟΣΕΘ για το οικονομικό έτος 2019. Η διάρκεια της εν λόγω παροχής υπηρεσιών θα είναι για ένα (1) έτος. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος του συνημμένου αρχείου. Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email info@oseth.com.gr ή εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 20/2/2019 στο πρωτόκολλο του ΟΣΕΘ στη διεύθυνση “Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, Ganas & Ganas, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης”. Κριτήρια για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και η διασφάλιση της παροχής και της ποιότητας της ζητούμενης υπηρεσίας. Σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του υποψήφιου Αναδόχου (επωνυμία και επαγγελματική ιδιότητα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, διεύθυνση, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, email). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιονδήποτε όρο της παρούσας απορρίπτονται. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Για τη σύγκριση των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ. Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας: τηλ.  επικοινωνίας 2310-483082.