• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για Έρευνα & Καινοτομία 2021-2027 (HORIZON EUROPE) θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία των Σχεδίων Δράσεων για την Ισότητα των Φύλων, με στόχο την υποστήριξη φορέων για την κατάρτιση αντίστοιχων σχεδίων.

Το παρόν Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (εν συντομία, “ΣΔΙΦ”), παρουσιάζει τη στρατηγική του ΟΣΕΘ προς επίτευξη της ισότητας των φύλων εντός του Οργανισμού. Κύριοι στόχοι του παρόντος Σχεδίου είναι η παύση της έμφυλης βίας, η αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων, η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην εργασία, η προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων, καθώς και η επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησής τους και της ισότιμης συμμετοχής τους σε ηγετικούς ρόλους/θέσεις λήψης αποφάσεων.

Ακόμη, κύριος σκοπός του Σχεδίου είναι η ενσωμάτωση κουλτούρας ισότητας εντός του Οργανισμού και η αποβολή κάθε στερεοτυπικής αντιλήψεως και προκατάληψης.

Το Σχέδιο εστιάζει στο φύλο, τη βία και τις διακρίσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό μηχανισμών παρακολούθησης, αναφοράς και ανάληψης δράσεων για περιπτώσεις λεκτικής, συναισθηματικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης.

Αρχεία