• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)

Φεβ 29, 2024 | Νέα-Ανακοινώσεις

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 62175/29 -02-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5062/2023 (Α΄183).

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: Ρ0ΔΖ465ΧΘΞ-ΧΒΨ) και αναρτάται στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στον ιστότοπο του φορέα που αναφέρεται η ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 1η-3-2024, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 13-03-2024 , ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης”.