• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Φεβ 11, 2020 | Διαγωνισμοί, Νέα-Ανακοινώσεις

Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE URBAN NEIGHBOURHOODS – RESEARCH AND IMPLEMENTATION SUPPORT IN EUROPE», ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ «SUNRISE», ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «HORIZON 2020»

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη προτίθεται να αναθέσει συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τη διαδικασία του άρθρου 327 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού που
αφορά :

1. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τεμ. 2)

2. ΙΣΤΟΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (τεμ. 2)

3. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ32 (τεμ. 4)

4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (τεμ. 30)

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (τεμ. 2)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε (90) ενενήντα ημέρες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/2/2020 και ώρα 16.00΄.

Η Διακήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΨΒΟ246ΜΩΜΖ-2ΨΚ-1 και το σχετικό αρχείο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-PROC-1 από το σύνδεσμο.