• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ιούλ 10, 2024 | Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 354730), για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), σε θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης υλοποίησης της Σύμβασης υλοποίησης του ΑΣΣΚ»  (ΑΔΑΜ: 24PROC015091315 2024-09-07) ισχύει το από 12.07.2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τα διαγραφέντα στοιχεία και προστιθέμενη παράγραφο 3 Παράρτημα Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_12.07.2024_signedIT.pdf

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι εχθές 09.07.2024 αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών: «Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.), σε θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης υλοποίησης της Σύμβασης υλοποίησης του Α.Σ.Σ.Κ», προϋπολογισμού 120.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. (Α/Α 354730) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 25.07.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ – Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν τα σχετικά τεύχη α) στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών», β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oseth.com.gr – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΟΣΕΘ Α.Ε. (τηλ. επικοινωνίας 2310-483070)