• Ελληνικά
 • English
 • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Πολιτική Ποιότητας

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών σε πελάτες / αποδέκτες υπηρεσιών του και την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό και επιχειρησιακό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Οργανισμός αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες του με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι ανεξαίρετα έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση του ΟΣΕΘ καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που, ενδεχομένως, αναδιαμορφώνονται κατά διαστήματα και αποβλέπουν στα παρακάτω:

 • Βελτίωση της προσφερόμενης ποιότητας προς τους πελάτες / αποδέκτες υπηρεσιών
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
 • Μείωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διεπαφή με τους πολίτες
 • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες του Οργανισμού λειτουργούν αποτελεσματικά

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας ο Οργανισμός λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού και φροντίζουν για την εφαρμογή του υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας που ορίζεται για τους σκοπούς αυτούς
 • Ο Οργανισμός παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας
 • Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί με βάση την -κατά διεργασία- προσέγγιση του συνολικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Ο Οργανισμός ορίζει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στη Διοίκηση και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και όποια τυχόν άλλα πρότυπα θέτει η Πολιτεία

 

Για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης

  

Ι. Τόσκας

Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.