• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα

Ο Κώδικας αυτός εμπεριέχει θεμελιώδεις αξίες καθώς και την αναμενόμενη από τα στελέχη του δημόσιου τομέα και ανωνύμων εταιρειών της Γενικής Κυβέρνησης συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, όλα τα στελέχη διέπονται από μία και μοναδική υποχρέωση: την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Το τελευταίο απαιτεί την τήρηση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς, εδραιώνοντας κουλτούρα ηθικής στη δημόσια διοίκηση και σε εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα των φορέων.