• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ”

Μαρ 29, 2023 | Διαγωνισμοί, Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ” – Κωδικός 0178 –  Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:198518.

Για τη συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία δεν απαιτείται η αγορά των τευχών αυτής.

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών της διαδικασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oseth.com.gr στην περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Επίσης, η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 198518)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται:

  • οι Ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τους παραπάνω ιστότοπους (http://oseth.com.gr και www.promitheus.gov.gr) για σχετική ενημέρωση επί, ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών
  • εάν το πλήθος των υποβαλλόμενων αρχείων είναι μεγαλύτερο των πέντε (5), η υποβολή τους να γίνεται σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου (zip), προς διευκόλυνση της Επιτροπής Διαγωνισμού

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με την ΟΣΕΘ Α.Ε. (2310-483.077)

Προθεσμία Υποβολής: έως 26/04/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/03/2023

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα εδώ