• Ελληνικά
  • English
  • Français
2310-483-070 2310-483-071 info@oseth.com.gr

Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΘ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, και διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών όπως ειδικότερα ορίζεται με το άρθρο 9 του ν.4482/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από: α) ένα (1) μέλος που προτείνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, β) ένα (1) μέλος από το Δήμο Θεσσαλονίκης, γ) ένα μέλος από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δ) ένα (1) συνολικά μέλος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Σε κάθε θητεία ορίζεται ως μέλος, εναλλάξ, ένας εκπρόσωπος από διαφορετικό Επιμελητήριο κατά τη σειρά που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο. Για τον ορισμό των μελών των προηγούμενων εδαφίων, κάθε ένας από τους παραπάνω φορείς προτείνει τρία (3) υποψήφια μέλη προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, στα οποία περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου να οριστεί ένα εκ των μελών του εδαφίου β’. Τα μέλη παύονται αζημίως και αντικαθίστανται ελεύθερα οποτεδήποτε με τη διαδικασία που ορίζεται στη παρούσα παράγραφο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με θητεία τριών (3) ετών που παρατείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους εξόδου τους. Ο μη διορισμός ή μη έγκαιρη αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του χωρίς το μέλος αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με τον ορισμό πέντε (5) μελών, τουλάχιστον, και σε αυτήν την περίπτωση συνεδριάζει και βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά μέλη, μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν.3016/2002 εφαρμόζονται αναλογικά. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 των συνολικών μελών.